WHISKER lietošanas noteikumi

 

Par lietošanas noteikumiem

 

 1. Šie ir interneta vietnes whisker.lv (turpmāk arī – WHISKER) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), kas ir saistoši visām personām, kuras lieto WHISKER, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir WHISKER reģistrēts lietotājs vai nav.

 

 1. Juridiska persona SIA „Lauder Enterprise”, reģistrācijas numurs 40203143823, juridiskā adrese: Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Jubileja, „Jubileja 182”, LV-2160 (turpmāk – LAUDER), ir WHISKER īpašniece, tiesību turētāja, tehniskā nodrošinātāja un WHISKER reģistrēto lietotāju datu un jebkuras citas informācijas pārzinis.

 

 1. Lietotājam pirms WHISKER lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. LAUDER ir tiesības, bez brīdinājuma, jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas WHISKER interneta vietnē.

 

 1. Ja WHISKER lietotājs lieto WHISKER, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot. Katram WHISKER lietotājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumus veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot WHISKER. Ja jebkurš lietotājs pārkāpj WHISKER noteikumus, LAUDER ir tiesības bez brīdinājuma dzēst tā profilu un liegt pieeju WHISKER.

 

Par WHISKER

 

 1. WHISKER ir virtuāla platforma, kas izveidota interneta vietnē un kas nodrošina iespēju mājdzīvnieku īpašniekiem iegādāties pakalpojumus – mājdzīvnieku izvešanu pastaigā vai to aprūpi uz noteiktu laiku speciāli tam sagatavotu un atlasītu cilvēku pavadībā, par ko, tie ir tiesīgi saņemt iepriekš atrunātu samaksu (turpmāk – pakalpojumi).

 

 1. Ar mājdzīvniekiem šo Noteikumu izpratnē tiek definēti tikai suņi un kaķi. Turklāt, ar mājdzīvniekiem šo Noteikumu izpratnē tiek definēti tikai tādi suņi un kaķi, kas tiek uzskatīti par mājas (istabas) dzīvniekiem atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības likuma 1.panta 14.punktam.

 

 1. Lai kļūtu par WHISKER reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro WHISKER noteiktā reģistrēšanās kārtība.

 

 1. Ikvienam WHISKER reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. WHISKER ir aizliegta “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros WHISKER lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī neeksistējošu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.

 

 1. Katram reģistrētajam WHISKER lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus WHISKER piekļuves datus. Ja WHISKER tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

 

 1. WHISKER reģistrētie lietotāji Noteikumu ietvaros tiek iedalīti dzīvnieku īpašniekos (turpmāk – Klienti) un pakalpojumu nodrošinātājos (turpmāk – Palīgi).

 

 1. LAUDER ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst WHISKER reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, kā arī liegt pieeju WHISKER, nepaskaidrojot iemeslus.

 

 1. LAUDER ir tiesības jebkuru ar WHISKER starpniecību iesūtītu informāciju, izņemot personas datus, publicēt, pārpublicēt, izvietot interneta vidē vai jebkur citur, nodot, dzēst utt.

 

 1. Aizliegts veikt darbības un ievietot informāciju WHISKER (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai), surogātpastu, nesaskaņotas un uzmācīgas reklāmas, sludinājumus utt., kā arī visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt WHISKER darbību un drošību.

 

 1. LAUDER neatbild par WHISKER pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām WHISKER darbībā, WHISKER lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa WHISKER darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no LAUDER.

 

 1. LAUDER nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas WHISKER lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar WHISKER un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

 

 1. Ja WHISKER lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja WHISKER vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim WHISKER lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi, kas šajā sakarā lietotājam var rasties.

 

 1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz WHISKER pieder tikai un vienīgi LAUDER. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti LAUDER un trešajām personām.

 

 1. Visi strīdi starp LAUDER un WHISKER lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

WHISKER lietošanas kārtība Palīgiem

 

 1. Palīgs ir persona, kas tiek speciāli sagatavota un ir LAUDER atlasīta, lai veiktu kvalitatīvu un profesionālu pakalpojumu nodrošināšanu.

 

 1. Palīgi ir reģistrēti WHISKER, līdz ar to, katram Palīgam tiek izveidots Palīga profils. Visiem Klientiem ir pieejama informācija par visu Palīgu profiliem un to iespējām sniegt tiem vēlamo pakalpojumu (vārds, uzvārda pirmais burts, dzimums, vecums, adrese, pakalpojuma sniegšanas valoda, pieejamības laiki, transfēra iespējas, pieredze mājdzīvnieku kopšanā, rakstura īpašības, personīgā informācija par sevi, informācija par sev piederošiem mājdzīvniekiem un bērniem).

 

 1. Palīgs ar WHISKER palīdzību tiek nekavējoties informēts par to, ka Klients ir izvēlējies pakalpojuma veidu un laiku, līdz ar to, Palīgam ir jāakceptē pakalpojuma sniegšana pēc iespējas ātrākā laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 

 1. Lai sāktu izmantot pakalpojumu, Klients izvēlas sev vēlamo pakalpojumu, tā izpildes vietu, laiku un atzīmē citas ar veicamo pakalpojumu nepieciešamās detaļas, pēc kā apstiprina savas izvēles WHISKER. Pēc apstiprinājuma, Klients izvēlas sev vēlamu Palīgu, kas veiks attiecīgā pakalpojuma izpildi. Pēc minēto darbību veikšanas, Palīgs norunātā vietā un laikā ierodas pēc Klienta mājdzīvnieka un sāk veikt nolīgto pakalpojumu – mājdzīvnieka pastaiga vai pieskatīšana.

 

 1. Pēc pakalpojuma izpildes Palīgs atgriež Klientam tā mājdzīvnieku. Ar mājdzīvnieka nodošanu atpakaļ, pakalpojuma sniegšana tiek uzskatīta par pabeigtu. Pēc pakalpojuma sniegšanas Klients ar Palīgu norēķinās par sniegto pakalpojumu individuāli.

 

 1. Ja Palīgs ir apstiprinājis sniegt pakalpojumu, tomēr to nav sniedzis neattaisnojošu iemeslu dēļ, tiek samazināts Palīga reitings. Otrreiz nesniedzot pakalpojumu neattaisnojošu iemeslu dēļ, Darbinieks var tikt izslēgts no WHISKER un tam var tikt liegta WHISKER lietošana bez paskaidrojumiem. Ja tas pats notiek, tikai attaisnojošu un objektīvu iemeslu dēļ, tad nekavējoties par to jāziņo WHISKER klientu servisam.

 

 1. Ja ir noticis kāds negadījums ar Klienta mājdzīvnieku, Palīgam ir pienākums nekavējoties sazināties ar WHISKER klientu servisu un doties uz tuvējo veterinārklīniku un ziņot par to mājdzīvnieka saimniekam/klientam.

 

 1. Palīgs nedrīkst savu profilu nodot trešajai personai. Gadījumā, ja tā notiek, Palīgs tiek nekavējoties izslēgts no WHISKER.

 

 1. Palīgam, sniedzot pakalpojumus, ir jāievēro LR normatīvo aktu prasības par mājdzīvnieku labturību, tai skaitā, bet ne tikai Dzīvnieku aizsardzības likuma un 2006.gada 4.aprīļa MK Noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” prasības.

 

 1. Palīgam ir pienākums sev uzticētos pienākumus pildīt rūpīgi, kārtīgi, ar cieņu pret Klientu un tā mājdzīvnieku. Palīgam savi pienākumi ir jāsniedz atbilstoši LR likumu prasībām un sabiedrībā pieņemamām morāles un uzvedības normām.

 

 1. Palīgs pats iegādājas maisiņus suņu ekskrementiem un apņemas tos izmantot pie vajadzības katrā pastaigā.

 

 1. Palīgs nedrīkst vest ārā vairāk par vienu suni vienas pastaigas laikā, ja vien šie mājdzīvnieki nav no vienas saimniecības vai ir atrunāts ar Klientu.

 

 1. Ja Palīgs piedāvā pieskatīšanas pakalpojumus un pašam mājās ir kāds mājdzīvnieks, to jānorāda Palīga profilā. Klients šādu informāciju var redzēt un izlemt vai vēlas izmantot Palīgu attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanā.

 

 1. Pēc katras pastaigas vai pieskatīšanas reizes, Palīgs var tikt vērtēts no Klienta puses ar reitinga palīdzību (5 zvaigznes). Tāpat var tikt atstāts komentārs par pakalpojuma norisi, Palīga kompetenci, ierašanos laikā utt. Visi ievietotie komentāri par Darbinieku, kā arī reitings ir redzams visiem WHISKER Klientiem.

 

 1. Darbiniekam ir pienākums neizplatīt WHISKER un LAUDER neglaimojošu, cieņu aizskarošu vai kā savādāk diskreditējošu informāciju jebkurām trešajām personām plašsaziņas līdzekļos, interneta vietnēs u.c. informācijas apmaiņas vietās un veidos. Ja Palīgiem rodas konflikts ar LAUDER vai WHISKER tam ir pienākums visus strīdus risināt ar LAUDER mutiski vai rakstiski.

 

 1. Palīgiem ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

 

 1. Ja Palīgs ir ieradies uz pakalpojuma izpildi un Klients nav sasniedzams, Palīgam ir pienākums gaidīt 15 (piecpadsmit) minūtes. Ja Klients šajā laikā nesatiek Palīgu un nenodod savu mājdzīvnieku pakalpojuma sniegšanai, Darbinieks, pēc 15 minūšu gaidīšanas, ir tiesīgs atteikties no pakalpojuma sniegšanas un doties prom. Šādā gadījumā Palīgam ir tiesības pieprasīt no Klienta pilnu nolīgtā pakalpojuma samaksu.

 

 1. Ja Palīgs nav ieradies noteiktā laikā uz pakalpojuma izpildi pēc grafika, Klients ir tiesīgs atteikties no pakalpojuma 15 minūšu laikā no brīža, kad tika ieplānots pakalpojuma izpildes sākums.

 

 1. Ja Palīgs ir apstiprinājis pakalpojumu un pēc tam atteicis, Palīga reitings var tikt samazināts.

 

 1. Palīgam ir jāsniedz pakalpojumi tikai ar WHISKER starpniecību. Pakalpojumu sniegšana bijušajiem vai esošajiem Whisker klientiem bez Whisker starpniecības ir aizliegta. Sods 1000 eur.

 

 1. Palīgam ir pienākums ievērot WHISKER noteikumus. Noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumā, Palīga profils var tikt neatgriezeniski dzēsts un Palīgam var tikt liegta pieeja WHISKER.

 

WHISKER lietošanas kārtība Klientiem

 

 1. Klients ir reģistrēts WHISKER lietotājs, kurš ir mājdzīvnieka (suņa un/vai kaķa) īpašnieks.

 

 1. Klienti ir reģistrēti WHISKER, līdz ar to, katram Klientam un tā mājdzīvniekam tiek izveidots Klienta profils. Tikai Palīgiem ir apskatāma informācija par Klientu profiliem (vārds, uzvārda pirmais burts, pilsēta, mājdzīvnieka foto, vārds, dzimums, šķirne, svara kategorija, vecums, veterinārārsta kontaktinformācija, rakstura iezīmes, medicīniskā informācija, ēdiena ierobežojumi, diēta).

 

 1. Klients ar WHISKER palīdzību izvēlas sev vēlamo pakalpojumu (suņa pastaiga vai suņa/kaķa pieskatīšana uz noteiktu laiku) un sev vēlamo Palīgu, kurš izpildīs pakalpojumu. Tāpat Klients izvēlas vietu, laiku un atzīmē citas detaļas, lai Palīgs varētu veikt pakalpojumu atbilstoši Klienta vēlmēm.

 

 1. Pēc pakalpojuma apstiprināšanas, Klients noteikta vietā un laikā nodod savu mājdzīvnieku Palīgam, kurš uzsāk pakalpojuma izpildi.

 

 1. Pēc pakalpojuma izpildes, Klienta mājdzīvnieks tiek nodots tam atpakaļ, atbilstoši apstiprinātājam un WHISKER norādītājam grafikam, vietai un laikam. Ar mājdzīvnieka nodošanu atpakaļ klientam pakalpojuma sniegšana ir noslēgta. Pēc pakalpojuma izpildes Klientam ir pienākums norēķināties ar Palīgu, saskaņā ar Palīga profila cenrāžiem.

 

 1. Pēc pakalpojuma pabeigšanas Palīgs informē Klientu par sniegto pakalpojumu, kas ietver pakalpojuma sniegšanas laiku, aptuveni noieto attālumu, vai dzīvnieks ir veicis savas dabiskās vajadzības u.c. informāciju, kas var tikt papildināta pēc Klienta vēlmēm.

 

 1. Klients nedrīkst savu profilu nodot trešajai personai, ja tā notiek, LAUDER ir tiesības izslēgt Klientu no WHISKER un dzēst tā profilu.

 

 1. Klients nedrīkst izmantot Palīga sniegtos pakalpojumus bez WHISKER starpniecības. Ja tas tiks darīts, Klients tiks izslēgts no WHISKER un tā profils tiks dzēsts.

 

 1. Ja Klients saņem aicinājumu no Palīga par pakalpojumu sniegšanu ārpus WHISKER, Klientam nekavējoties par to jāziņo WHISKER klientu servisam.

 

 1. LAUDER apņemas apdrošināt visus mājdzīvniekus, kas reģistrēti pakalpojumu sniegšanas sistēmā WHISKER, pret traumām, negadījumiem un citiem līdzīgiem apstākļiem, izņemot mājdzīvnieku pazušanu/zādzību. Apdrošināšana ir spēkā tikai tad, ja pakalpojumus sniedz WHISKER Palīgi, kas reģistrēti WHISKER uz attiecīgā pakalpojuma izpildes brīdi. Klientiem ir patstāvīgi jāpārliecinās, ka viņu izvēlētais Palīgs ir reģistrēts WHISKER uz brīdi, kad Klients izvēlas konkrēto pakalpojumu.

 

 1. Klients nododot savu mājdzīvnieku pastaigas veikšanai Palīgam, sarūpē mājdzīvniekam nepieciešamos aksesuārus atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem – siksnu, uzpurni u.c. aksesuārus, kas nepieciešami mājdzīvnieka pastaigas izpildei. Klients uzņemas pilnu atbildību par aksesuāru nodošanu Palīgam. Ja Klients nenodod attiecīgos aksesuāros, Palīgam ir tiesības atteikt pakalpojuma izpildi un saņemt pilnu samaksu par nolīgtā pakalpojuma izpildi.

 

 1. Ja Klients vēlas izmantot pieskatīšanu sevis izvēlētā vietā, tam jāsarūpē mājdzīvniekam nepieciešamo barību un visu citu, kas būs nepieciešams mājdzīvnieka aprūpei un labturībai Klienta prombūtnes laikā, kā arī šādā gadījumā Klients uzņemas visu atbildību par sevis izvēlētajā vietā esošajiem priekšmetiem, mantām, iekārtām u.c. lietām, kas atrodas vai var atrasties attiecīgajā vietā.

 

 1. Ja Klients nodod savu mājdzīvnieku uz pieskatīšanu Palīga mājvietā, tam jāsarūpē mājdzīvniekam nepieciešamo barību un visu citu, kas būs nepieciešams mājdzīvnieka aprūpei un labturībai Klienta prombūtnes laikā.

 

 1. Ja Palīga vainas dēļ pakalpojums nav izpildīts, Klientam ir pienākums par to nekavējoties ziņot WHISKER klientu servisam, kur katrs gadījums tiks vērtēts individuāli un pieņemts atbilstošs lēmums par turpmāku rīcību.

 

 1. Pēc katras pastaigas vai mājdzīvnieka pieskatīšanas, Klients ir tiesīgs atstāt komentāru par Darbinieka pakalpojumiem, kompetenci, ierašanos laikā utt. Kā arī veidot reitingu ar 5 zvaigžņu palīdzību. Visi ievietotie komentāri par Palīgu, kā arī reitings ir redzams visiem Klientiem.

 

 1. Klientam, kas ir fiziska persona, ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, savukārt, Klienta reģistrētajam mājdzīvniekam vecuma ierobežojumu nav. Klientam, kas ir juridiska persona, pakalpojumi tiek sniegti uz atsevišķas vienošanās pamata, kuras nosacījumus katrā individuāla gadījumā jāsaskaņo un atsevišķi jāvienojas ar LAUDER.

 

 1. Klients reģistrējot savu mājdzīvnieku WHISKER apliecina, ka attiecīgais mājdzīvnieks ir viņa īpašums atbilstoši LR likuma prasībām, kā arī to, ka viņa mājdzīvnieks neslimo ar cilvēkiem bīstamām vai inficējošām slimībām. Tāpat, ja klients vēlas izmantot pakalpojumu – pieskatīšanu sevis izvēlētā vietā, Klients apliecina, ka attiecīgā vieta ir iekārtota atbilstoši šajos noteikumos minētajiem un LR spēkā esošiem mājdzīvnieku labturības noteikumiem.

 

 1. Klients, izmantojot WHISKER, piekrīt tam, ka pakalpojuma sniegšanas ietvaros viņa mājdzīvnieks var tikt fotografēts, kā arī attiecīgās bildes var tikt ievietotas sociālajos tīklos ar vai bez atsauci uz Klientu un tā profilu.

 

 1. Klientam ir pienākums ievērot WHISKER noteikumus. Noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumā, Klienta profils var tikt neatgriezeniski dzēsts un Klientam var tikt liegta pieeja WHISKER.

 

WHISKER privātuma nosacījumi

 

 1. Visi WHISKER ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 1. Reģistrējoties WHISKER un/vai lietojot WHISKER, lietotājs izsaka piekrišanu, ka LAUDER veic attiecīgā lietotāja personas datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu izpratnē.

 

 1. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka WHISKER var tikt izvietotas trešo personu reklāmas.

 

 1. LAUDER ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus lietotājus un neizpaužot to personas datus (piemēram, pētījumi, datu analīze u.tml.).